Linda Chung – Dai Ngoi / Da Ai (大爱) All that is Bitter and Sweet Song 大藥坊

Chuin sing dung dong juet mong sei sa, chuin yan yit lui yat joi leong ngan
Kei kao woot jeok guo dou gan dan, yan sang pin pin moon gu dan
Yuin lou jao, lou gang wan, dou na hak, joi dak dan
Jao ah jao, sui yuet chung mei fei fa

Zang hoi leong ngan min dui mei loi, yue do jui ngoi mei gam ngoi
Cheok si ging dak mui chi dik gam koi, chung tin wan si yao yi ngoi
Wan yuin chi chung mei fong hoi, ngor yue fung san loi king choi
Ji pa hor yat hei jung yiu fan hoi

Sing chuin dai ngoi juit mei yong yi, dor mor miu siu keok yao dai ji
Yuin chang hei, dor siu dik chor jit bat hor yao si
Sing chuin dai ngoi dam bok ming ji, wat jat dit dai jan jok yao yat chi
Ming ji, bei foon seong jui pou gan yik yao si

Zang hoi leong ngan min dui mei loi, yue do jui ngoi mei gam ngoi
Jik si jao chut mui chi dou hung koi, san bin wan si moon jeong ngoi
Ling yuin seong sao zam fong hoi, ngor dik si yik mou fu joi
Fung shuit jung, jam hor dang dou fa hoi

Sing chuin dai ngoi juit mei yong yi, dor mor miu siu keok yao dai ji
Yuin chang hei, dor siu dik chor jit bat hor yao si
Sing chuin dai ngoi dam bok ming ji, wat jat dit dai jan jok yao yat chi
Ming ji, bei foon seong jui pou gan yik yao si

Sing chuin dai ngoi juit mei yong yi, dor mor miu siu keok yao dai ji
Yuin chang hei, dor siu dik chor jit bat hor yao si
Sing chuin dai ngoi dam bok ming ji, wat jat dit dai jan jok dor yat chi
Ming ji, bei foon seong jui pou gan yik yao si

Woot chut, san jung pou fu boon san dai yi yi

Line Walker Love Song – Jinny Ng Yeuk Hei (Wu Ruoxi) Yuet Nan Yuet Ngoi 越難越愛

Sai gai siong na lui hui zao yit mong yit chi for, but tui lok
Ngor dui lei sum tiu dik gam gok, Gou dai duit dok
Jui kuan wak na bun liu jong nim joi yao lei dik, foon gwong dik ging bok
Yao yong hei dap chin lei ham fong, chong mou wui mong

Joi gai shuin ya mut yat jung fong fatt
Ting lao sam mor gong dui wak chor
Ji siong ji dou, bin min hui lei dui ngor sat mong

Mou gui sai si bin goi, wan si yuet nan yuet ngoi
Wai lei sor yi joi kei doi
Fa hoi fa lok ji siu jea yat hoi
Bei tim mat hoi gor liu siong hoi

Mou fu tiu yap ngoi hoi, cham jong yuet loi yuet ngoi
Jao shuin yat chai mut gei joi
Yuen yao wui joi yao hei koi, gan jue ging bei choi
Joi tao siong jao shuin yao seh gam koi
Yeong ngor, hok wui pou gan cha dou mei loi
Bit yeong sao fong hoi

Jui kuan wak na bun liu jung nim joi yao lei dik, foon gwong dik ging bok
Yao yong hei dap chin lei ham fong, ngor yiu yu lei hui hon gik dei chue gwong
Sou bak gor ya mut san fan ji gan, ding lao sam mor jor ngor lei siong
Ji sui ji dou, bin yiu yeong lei dui ngor sat mong

Mou gui sai si bin goi, wan si yuet nan yuet ngoi
Wai lei sor yi joi kei doi
Fa hoi fa lok ji siu jea yat kwai
Bei tim mat hoi gor liu siong hoi

Mou fu tiu yao ngoi hoi, cham jong yuet loi yuet ngoi
Jao shuin yat chai mut gei joi
Yuen yao wui joi yao hei koi, gan jue ging bei choi
Ling tou moot fatt gong hoi, mou lei gan fong

Joi min dui dor siu yi ngoi
Sai si bin goi, wan si yuet nan yuet ngoi
Yuen ding sang hui bou dei ngoi
Fa hoi fa lok ji siu jea yat kwai
Bei tim mat hoi gor liu siong hoi
Mou fu tiu yap ngoi hoi, cham jong yuet loi yuet ngoi
Loi yit jeong ngan lui fook goi
Yuen yao wui joi yao hei koi, gan jue ging bei choi
Bing tou mutt fatt gong hoi
Wai pou dik sao, ngor but siong joi fong hoi

TVB Line Walker Theme Song Pinyin Lyrics – 行者

Chea wak jing yik yao ngor, Sao wak yuin yik ngai dak guo
Yan zoi sai hor yi yu hor, Tin dou pik ngor pa sam mor
Lao ha ngor si sui chor, sui yong ngor lin sing hung hon
Xing jao liu hor yi jou wong, but li hao gor
Nang toi tao ling min pou long

Ming ming nang bei min shuit fong
Ming ming nang bei min hong ngon
Ming ming nang gik fong sam sa tuit lui long
Yi lun wai mut fatt gin gwong
Yi lun wai cheong kei chong dor
Sam sing dong but ji dou na kong
Chuin wai jui jung yat gor san bei git guo

Mou lou siong yik chin wong
Cham jue hei mai tao fu gon
Mou lun yao gei chek yue ham, dou but hor yi hon ha fong
Chung mut yao wai yi guo
Chung mut yao lou lao kap ngor
Nan dou lei goon yuin hon wong yat gui jao gao, hei sang ngor mor
Chea wak jing yik yao ngor,
Sao wak yuin yik ngai dak guo
Yan zoi sai hor yi yu hor, Tin dou pik ngor pa sam mor
Lao ha ngor si sui chor, sui yong ngor lin sing hung hon
Xing jao liu hor yi jou wong, but li hao gor
Nang toi tao ling min pou long

Mou lou siong yik chin wong
Cham jue hei mai tao fu gon
Mou lun yao gei chek yue ham, dou but hor yi hon ha fong
Chung mut yao wai yi guo
Chung mut yao lou lao kap ngor
Nan dou lei goon yuin hon wong yat gui jao gao, hei sang ngor mor
Chea wak jing yik yao ngor,
Sao wak yuin yik ngai dak guo
Yan zoi sai hor yi yu hor, Tin dou pik ngor pa sam mor
Lao ha ngor si sui chor, sui yong ngor lin sing hung hon
Xing jao liu hor yi jou wong, but li hao gor
Nang toi tao ling min pou long

Joey Yeung – Ling Si Ling Fun

Yat chai sik wor dang
Yat tin dik yan sang fa zou yu chao chan
Mong tiu mui yat chan yue seong dik yan
Wai noi gam sao lei sui yin ya kap yan

Gwong yam dik, yue wan
Bik zhan ngon chuin gam
Fat ji lei mui yat mun

Yat tin guo hao yao lei pou gan
Ling si ling fun
Fong ha gai sum, sou zao yat tin, hei fun

Kei kao mui man yue lei fan heong jea yan shang
Ping ping dam dam ji zhong po lei seong sao dou hing fun
Guai lai man dang yik hoi chi bin ngam
Mo yong jui gon gong zok dou pak ging sao

Ling san yao yu na pa chim sat hou wong fun
Wui tao yat lok sai san yu lei sui chi dou seong chan
Hon jeok lei ngan ching hon dou yuin mong
Ming yat ga si sat hui lei nang gao mun bin yiu mun

Gap chuk dik, si chan
San yat tin yan sang, gai juk yiu wan hang
Ming yat sai seong, mou jun guo lou yan
Ming bak ji si lei mut bok jui seong kan

Tam tik bui, mei sum
Seh siu dik ching gum, mun wak pou liu hak ngam
Dor dak mui yeh yao lei dou sou
Ling si ling fun
Mui yat zui chor chi yu jea yat gor mun

Kei kao mui man yue lei fan heong jea yan shang
Ping ping dam dam ji zhong po lei seong sao dou hing fun
Guai lai man dang yik hoi chi bin ngam
Mo yong jui gon gong zok dou pak ging sao

Ling san yao yu na pa chim sat hou wong fun
Wui tao yat lok sai san yu lei sui chi dou seong chan
Hon jeok lei ngan ching hon dou yuin mong
Ming yat ga si sat hui lei nang gao mun bin yiu mun

Yue mut yao lei mut bit yan
Na chut jea ngon wai cheong on wai ngor
Ping fuk sum zhong yik wat, siu joi gai kun
Boon lei san bin nin nin yuet yuet seong seong bin gao hou wan

Kei kao mui man yue lei fan heong jea yan shang
Ping ping dam dam ji zhong po lei seong sao dou hing fun
Guai lai man dang yik hoi chi bin ngam
Mo yong jui gon gong zok dou pak ging sao

Ling san yao yu na pa chim sat hou wong fun
Wui tao yat lok sai san yu lei sui chi dou seong chan
Hon jeok lei ngan ching hon dou yuin mong
Ping jing ji dik yat sat na nang gao mun bin yiu mun

Beyond – Zhan Dik Ngoi Lei

Mou fatt hor sao sik dik yat dui sao
Dai chut wan luin weng yuin joi bui hao
Jung chi lor sor chi jung guan jiu
But dong zhan sik tai loi gao

Cham jui yue yam gan ta but zhan seong
Mou chan dik ngoi kok weng mei tui yeong
Kuit sum zhong hoi sum zhong zhan zhak
Chan yan zhon hor bou dap

Chun fung fai yue luin tao ngor dik sum
Yat sang duin gu mou yin dei sung zang

Si lei, dor mor wan hing dik mou gwong
Gao ngor gin ngai mong jeok chin lou
Ding juk ngor
Dit dou, but ying fong hei

Mut fat gai sik jum hor mou jun chan yan
Ngoi yi foon dai si mou han
Ching jun ngor
Shuit sing, zan dik ngoi lei

Mou fatt hor sao sik dik yat dui sao
Dai chut wan luin weng yuin joi bui hao
Jung chi lor sor chi jung guan jiu
But dong zhan sik tai loi gao

Ying gei hei wan hing dik yat dui sao
Chi jung kap ngor jiu gu mei bin yeong
Lei seong gum tin jung yue dang dou
Fan heong kwong fai pan jou dou

Chun fung fai yue luin tao ngor dik sum
Yat sang duin gu mou yin dei sung zang

Si lei, dor mor wan hing dik mou gwong
Gao ngor gin ngai mong jeok chin lou
Ding juk ngor
Dit dou, but ying fong hei

Mut fat gai sik jum hor mou jun chan yan
Ngoi yi foon dai si mou han
Ching jun ngor
Shuit sing, zan dik ngoi lei

Chun fung fai yue luin tao ngor dik sum
Yat sang duin gu mou yin dei sung zang

Si lei, dor mor wan hing dik mou gwong
Gao ngor gin ngai mong jeok chin lou
Ding juk ngor
Dit dou, but ying fong hei

Mut fat gai sik jum hor mou jun chan yan
Ngoi yi foon dai si mou han
Ching jun ngor
Shuit sing, zan dik ngoi lei

Si lei, dor mor wan hing dik mou gwong
Gao ngor gin ngai mong jeok chin lou
Ding juk ngor
Dit dou, but ying fong hei

Mut fat gai sik jum hor mou jun chan yan
Ngoi yi foon dai si mou han
Ching jun ngor
Shuit sing, zan dik ngoi lei

Chuin Gok Dou Ngoi Lei – Bosco Wong

Tong ngan jing han sai sim
But yiu yao wat kuan yiu
Ngoi si sing gai jung yiu
Ching ching chor dui jiu

Tong lei yiu, but gao sim
Yong pou si, ying yin, mei miu
Fai lok yao gor hap jiu
Dou han wan luin liu

Ngoi jao si gok kui hok
But hor jok wai dai sing lok
Seong sun jik gok
Bin mou han jun kok

Loi joi yok yao gum gok
Cheong sum tiu gung lei kuan pok
Seong dui jao chi juin sek nan fan gok

Chuin gok dou hon lei
Yuen mei lei ngoi si hok jap jan lei
Dong lei jui ba but siong fun lei
Sui wan hor han dou han kei

Chuin gok dou hon lei
Ngoi yan seong lei jao si dou lei
Yok yao seh yim hei
Dong ngor gong hei lei
Zum mor jeh yong lao lei

Ga fut yat huin gang pin
Ji wui zhong si ngan jing
Kui mut yao kuit ding seng
Hor jan ga siu sing

Sum lui jou jou hon ching
Bat kao yung ngan loi gei ying
Lei wun hei ya dong ting
Hor zan sum jin ming

Ngoi jao si gok kui hok
But hor jok wai dai sing lok
Seong sun jik gok
Bin mou han jun kok

Loi joi yok yao gum gok
Cheong sum tiu gung lei kuan pok
Seong dui jao chi juin sek nan fan gok

Chuin gok dou hon lei
Yuen mei lei ngoi si hok jap jan lei
Dong lei jui ba but siong fun lei
Sui wan hor han dou han kei

Chuin gok dou hon lei
Ngoi yan seong lei jao si dou lei
Yok yao seh yim hei
Dong ngor gong hei lei
Zum mor jeh yong lao lei

Chuin gok dou hon lei
Yuen mei lei ngoi si hok jap jan lei
Dong lei jui ba but siong fun lei
Sui wan hor han dou han kei

Chuin gok dou hon lei
Ngoi yan seong lei jao si dou lei
Si na mor yim hei
Jea man gong kap lei
Yat sang yat jung fuk hei

Ngor But Si Wai Yan – Jordan Chan

But han juk lei leong yan luen ngoi yue fai

Si fau han gu guai

Yiu hui ji gai

Gao ching yan

Jik si ga jok hou yao zong tai

Sui yao hei, hon ngor, mai hao guai

 

Hang zok fook lei yao yue hang fong ha lei

Wan si, hang foon shuin

Dui ngor but hei

 

Mei bit lei

Fa gwong hou sum dei hui doi lei

Lao ha dik, guat hei

Wan si siong hak guat ji sei

 

Mou fatt sei sum

Mong diu ji si fei ngoi yan

Wan yao si sum

Ying nang ling lei wai ngor hin gua

Yue sang, wai dai dou chi bei ya si yan

Mou fatt, sing han guk dak jou wai yan

 

Shu ngor han sum

Mou han dai fong fei ngoi yan

Wan yao zan sum

Choi nan ngai zong ji gei jea koi leong sum

Lei zao dong ngor siu hei chan yan

Yue ching mei liu

Jung yao gei han

Ngor gong zhan

 

 

Zan siong but dou lei yue ji hon zong ngor

Nan dou juk fuk lei

Lei gang hou guor

Ngor wai hor, bit sui yao kuk boon sing zou ngor

Nan dou wai wat ngor

Loi wai lei dim bor, ching gor

 

Yu yiu gong zan

Mong diu ji si fei ngoi yan

Wan yao si sum

Ying nang ling lei wai ngor hin gua

Yue sang, wai dai dou ji bei ya si yan

Mou fat, sing han kut dak jou wai yan

 

Shu ngor han sum

Mou han dai fong fei ngoi yan

Wan yao zan sum

Choi nan ngai zong ji gei jea koi leong sum

Ngor doi lei chan yang hao jeong sun

Yin yi wai ngoi

Jung yao gei han

Ngor kong zan

 

Mou fatt sei sum

Mong diu ji si fei ngoi yan

Wan yao si sum

Ying nang ling lei wai ngor hin gua

Yue sang, wai dai dou chi bei ya si yan

Mou fatt, sing han gut dak jou gor wai yan

 

Shu ngor han sum

Mou han dai fong fei ngoi yan

Wan yao zan sum

Choi nan ngai zong ji gei jea koi leong sum

Lei zao dong ngor siu hei chan yan

 

Chung chuin jiu pui

But gao dou hang

 

Bin pui chan

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.